Top News


የኮሌራ በሽታ ምልክቶች!

የኮሌራ በሽታ ምልክቶች! ...


በጃቢ ጠህናን ወረዳት ት/ቤቶች ከጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ጋር በመተባበር የአጎበር አጠቃቀም ሠርቶ ማሣያ እና አጠቃላይ የወባ መከላከል ተግባራትን አጠናክረው ቀጥለዋል !!

በጃቢ ጠህናን ወረዳት ት/ቤቶች ከጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ጋር በመተባበር የአጎበር አጠቃቀም ሠርቶ ማሣያ እና አጠቃላይ የወባ መከላከል ተግባራትን አጠናክረው ቀጥለዋል !! ይህ በአርባይቱ እንስሳ ቀበሌ በገራይ ት/ቤት የተከናወነ ነው! ...

More Articles